Resultaten - 't Prisma (Doetinchem) | Scholen op de kaart (2024)

Willy Brandtplein 4 7007 LA Doetinchem

 • Resultaten - 't Prisma (Doetinchem) | Scholen op de kaart (1)
 • Resultaten - 't Prisma (Doetinchem) | Scholen op de kaart (2)
 • Resultaten - 't Prisma (Doetinchem) | Scholen op de kaart (3)
 • Resultaten - 't Prisma (Doetinchem) | Scholen op de kaart (4)
 • Resultaten - 't Prisma (Doetinchem) | Scholen op de kaart (5)
 • Basisonderwijs
 • Algemeen bijzonder
 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
 • 258 leerlingen
 • Download de Schoolgids

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De ambities die gesteld worden door kinderen, ouders en de leerkracht, zijn hoog. We willen ieder kind kansrijk adviseren en het beste uit iedere leerling halen. De enorme toeloop op het TienerCollege laat zien dat we hier gespecialiseerd in zijn. Het is een extra jaar dat aangeboden wordt voor kinderen van andere basisscholen. Kinderen die nog niet toe zijn aan het Voortgezet Onderwijs krijgen bij ons onderwijs op maat. Alle kinderen nemen deel aan de eindtoets. We maken aparte analyses om goed te kunnen kijken naar onze onderwijsresultaten. Dit omdat er kinderen zijn die 8 jaar onderwijs volgen, of alleen het extra jaar. Bovendien zijn we een onderwijsgemeenschap waarbij we kinderen ontvangen van 0-14 jaar. Onze jongste kinderen worden middels een speelleergroep voorbereid op de basisschoolperiode.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor iedere leerling op ’t Prisma wordt een ambitie opgesteld met een passend niveau, die aansluit op het niveau van de leerling. Samen met de leerling worden doelen opgesteld om hun ambitie na te streven. Indien nodig zorgen we voor een passend aanbod en instructie. De doelen voor taal, reken en sociaal- emotionele ontwikkeling worden weergegeven in MijnRapportfolio en gedeeld met ouders en leerlingen.Door het werken met ambitieniveaus en doorgaande leerlijnen werken leerlingen iedere dag met een aanbod op hun eigen niveau. Zo bieden wij wiskunde, vreemde talen en leerstrategiee¨n. Een plusklas, maar dan de hele dag door.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

't Prisma heeft twee locaties. Cijfers werden in eerdere statistieken samengevoegd. In de bijlage een tabel en analyse van de schoolverlaters van 't Prisma in het schooljaar 17-18.
Weergave Schooladvies

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid is op elke basisschool van groot belang. Als een kind zich niet veilig voelt, ontwikkelt het zich niet goed. We hebben hier met de kinderen afspraken over gemaakt. Het kunnen aangaan van relaties is een zeer belangrijke vaardigheid in onze samenleving. Kinderen werken veel samen, maken afspraken, wisselen gegevens uit, ontspannen en sporten samen en bouwen zo relaties op. Elk kind is autonoom. Het krijgt de kans veel eigen keuzes te maken, zelf verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te tonen. Zo groeit het gevoel van eigenwaarde op een natuurlijke manier. We werken preventief aan veiligheid en gebruiken geen reparatie- programma's.
 • Wat is de werkwijze van deze school voor sociale ontwikkeling?

  Juist in een onderwijsvorm waarbij kinderen ruimte krijgen om zelf keuzes te maken, is een duidelijke onderliggende structuur nodig:

  • Een opgeruimde en geordende werkruimte
  • In het gebouw, d.m.v. pictogrammen, kleuren, stilteruimtes, en ruimtes waar meer geluid is toegestaan, looproutes, opbergplaatsen, aankleding, enz.
  • Coderingen op materialen, zodat ze gemakkelijk te vinden en terug te zetten zijn
  • Duidelijkheid over werkverzorging, opbergen van eigen spullen en verzorging van die spullen
  • Het respectvol en consequent nakomen van die afspraken

  Wat vinden wij belangrijk:

  • We begroeten elkaar
  • We laten anderen ongestoord spelen
  • We lopen en spreken rustig
  • We lopen altijd met een doel
  • We laten de werk- en speelplek achter zoals aangetroffen
  • We benoemen gewenst gedrag
  • We eten en drinken in het restaurant
 • Welke registratievorm(en) gebruikt deze school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?

  Deze school gebruikt de volgende registratievorm(en) om sociale opbrengsten in kaart te brengen:

  • Zien
  • Individuele voortgangsgesprekken met de kinderen
  • Coaching en werken aan doelen
  • Observaties
 • Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt deze school?

  Deze school gebruikt de volgende methode(s) voor sociaal-emotioneel leren:

  • Pedagogische tact
  • Diverse methodes
  • Coaching

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • ik hoor erbij
 • ik doe er toe
 • ik kan het zelf

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectiebezoek vier jaar geleden vond plaats tijdens de overgang naar vernieuwend onderwijs. In het schooljaar 17 18 hebben we pas echt kunnen laten zien hoe we werken. Het nieuwe onderzoekskader van de inspectie biedt meer mogelijkheden. De feedback van de inspectie was lovend; een enthousiast en ambitievol team, waarbij kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staat.
Resultaten - 't Prisma (Doetinchem) | Scholen op de kaart (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6094

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.