BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (2024)

Table of Contents
Gebruikers Nieuwsgierig?
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (1)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (2)

Meer weten!

Gebruikers

Zorgdossiers op orde

BrightPlan wordt binnen veel verschillende vakgebieden gebruikt, waarbij het altijd gaat om het onderhouden van dossiers door (zorg)professionals en ondersteunende diensten. Zodra je met cliënten of patienten werkt en daarvan een dossier moet bijhouden, ontzorgt en ondersteunt BrightPlan. Dat doen we voor onder meer:

  • Behandelcentra
  • GGZ
  • Sociaal domein (aanvragen WMO en participatiewet)
  • OGGZ meldingen (o.m. psychisch functioneren en middelengebruik)
  • Sociaal Medisch Advies
  • ARBO ziekteverzuimbegeleiding
  • Optometrie
  • Keuringen (o.a. Sport -en rijbewijskeuringen)
  • Coaching en training
  • Vaccinatieregistratie

Door de flexibele, modulaire opzet is BrightPlan voor veel vakgebieden een goede keuze.

Maak een afspraak!

BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (3)
Comfortabel en veilig zien met contactlenzen. Onze bewezen vakkennis en lange ervaring met het aanpassen van contactlenzen garanderen de beste zorg voor uw ogen.Project bekijken
Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Wij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd.Project bekijken
Mede dankzij BrightPlan kunnen wij onze klanten beter van dienst zijn. Werken met BrightPlan gaf ons de mogelijkheid verder te groeien.Project bekijken
Bij Salude begrijpen we als geen ander dat een gezonde en veilige werkomgeving essentieel is voor zowel werknemers als werkgevers. Het draagt namelijk niet alleen bij aan de autonomie en kwaliteit van leven die mensen voelen binnen een bedrijf, maar ook aan het algehele succes van het bedrijf. Mensen presteren namelijk beter wanneer ze zich fit en vitaal voelen, zowel fysiek als mentaal.Wij staan voor je klaar om jouw organisatie te ondersteunen op het gebied van gezondheid en welzijn op de werkvloer en leveren onafhankelijke, betrouwbare adviezen vanuit een persoonlijke, multidisciplinaire benadering.Project bekijken
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (25)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (26)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (27)

De OGGZ is een team binnen de GGD en staat voor: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Team OGGZ richt zich op sociaal kwetsbare mensen. Het gaat om mensen die het moeilijk vinden hulp te vragen of de zorg mijden. Het melden van zorgen en overlast is belangrijk om problemen zichtbaar te maken.Sociaal kwetsbare mensen vallen vaak buiten de samenleving en zijn onvoldoende in staat om in hun eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. Ook hebben zijn vaak op diverse gebieden problemen. Denk hierbij o.a. aan: financiële problematiek, verwaarlozing, sociaal isolement en verward gedrag. Dit doen wij niet alleen. Wij werken hierbij samen met tal van (zorg)organisaties. Denk aan wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie, gemeente, schuldhulpverlening en woningbouwcorporaties.

BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (31)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (32)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (33)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (34)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (35)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (36)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (37)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (38)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (39)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (40)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (41)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (42)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (43)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (44)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (45)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (46)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (47)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (48)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (49)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (50)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (51)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (52)
BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (53)

Nieuwsgierig?

Dat is positief. Want wie vragen stelt, brengt een goede flow op gang! En daar houden wij van! Dus heeft jouw team kwaliteiten en talenten verloren aan administratieve taken en willen jullie niets liever dan elke dag gewoon alert en vol energie aan het werk? Neem dan contact op en krijg alle antwoorden op je vragen die het licht nog niet hebben gezien. Wij kunnen niet wachten!

Neem contact met ons op

We maken gebruik van cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

Accepteer

Instellingen

BrightPlan gebruikers in diverse zorg disciplines (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6128

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.